Læringsportal
for lokal og regional planlegging

Helse i plan

Innen dette temaet ser vi nærmere på forståelser av begrepene helse og omsorg og forholdet til planlegging. En av de store utfordringene vi står overfor helse er ulikt fordelt i befolkningen, selv om vi generelt sett lever lengre og i snitt har bedre helse. Høgskolelektor Eyvin Bjørnstad foreleser over temaet: Sosial ulikhet i helse. Maren Sogstad ved Senter for Omsorgsforsking, fokuserer i sin forelesning på forståelser av omsorgsbegrepet og knytter dette til planlegging.

Helsefremmende prosesser er forstått i vid forstand som en større, lokal arena for helse. Helsefremmende prosesser knyttes til likeverdige individer med positive ressurser, uavhengige av hva slags posisjon individene har. Helsefremmende prosesser kan skape ‘empowered communities’ hvor for eksempel nærmiljøet er arena for helsefremming. Dette samtaler instituttleder Anders Johan Andersen med professor i psykisk helsearbeid Kjell Kristoffersen om. Er det mulig å utarbeide en tilstrekkelig folkehelsestatistikk og faktisk prioritere folkehelseutfordringene samt knyttes til planlegging? Dette tar førsteamanuensis Tor-Ivar Karlsen opp i sin forelesning.

Sosial ulikhet i helse – del 1

Eyvin Bjørnstad
Høgskolen i Buskerud og Vestfold – 2014
32:42

Sosial ulikhet i helse – del 2

Eyvin Bjørnstad
Høgskolen i Buskerud og Vestfold – 2014
32:40

Omsorgsbegrepet

Maren Sogstad
Senter for omsorgsforskning, Høgskolen i Gjøvik – 2014
25:39

Helse og livskvalitet

Tor-Ivar Karlsen
Universitetet i Agder – 2015
14:21

Oppgave
Hva er helse?
Hva forstår vi med livskvalitet?

Helsefremmende prosesser

Instituttleder Anders JW Andersen og Professor Kjell Kristoffersen
Universitetet i Agder – 2015
21:27

Oppgave
Hva forstår vi med salutogenese?