Læringsportal
for lokal og regional planlegging

Planlegging

Her går vi nærmere inn på planlegging som teoretisk felt, som system og som metode. Vi ser nærmere på rasjonalitetsformer i planlegginga. Vi ser på synet på makt, aktører og strukturer. Professor Roar Amdam holder i denne delen tre forelesninger. Den første går inn i planleggingsteoriene og legger spesielt vekt på de instrumentelle og de kommunikative retningene. Den andre forelesningen dreier seg om kollektiv og individuell kapasitetsbygging, eller det som også kalles empowerment gjennom planlegging, deltakelse og medvirkning. Variabler og verktøy i plan- og utviklingsarbeid, heter den siste. Der tar Roar Amdam opp planlegging som verktøy i planleggings- og i innovasjonsprosesser.

Kommunal og regional planlegging er en del av plansystemet etter Plan- og bygningsloven (PBL) med tettest kopling til helse- folkehelse-  og omsorgsperspektivene.  I forelesningen om kommunal planlegging trekkes også opp den kommunale planleggingens intensjoner, planformer og virkemidler.

Førsteamanuensene Aksel Hagen og Ulla Higdem samtaler i to deler om regional planlegging som system, om regional planstrategi, muligheter for valg av plantyper, aktører som bør med i planleggingen og virkningen av regional plan.

Vi ser også på enkeltsektorers betydning for planleggingen, som eksempelet med Statens Vegvesen, som overingeniør Hilde Birgitte Bye foreleser om, knyttet til arealplanlegging og helseperspektiver.

Planlegging – med PBL. Korfor, kva og korleis

Nils Aarsæther
Norges arktiske universitet – 2015
34:21

Instrumentell og kommunikativ rasjonalitet i planlegging

Professor Dr. Roar Amdam
Høgskulen i Volda – 2014
16:31

Oppgåve

I planleggingsfaget skil vi mellom instrumentell og kommunikativ rasjonalitet. Tilsvarande skilje finn du i andre fagområde. Gjer greie skilja i ditt fagområde.

Plasser omgrep som aksjonslæring, aksjonsforsking, reflekterande praktikar, hermeneutikk og positivisme i høve til omgrepa instrumentell og kommunikativ rasjonalitet.

Individuell og kollektiv kapasitetsbygging. Empowerment

Professor Dr. Roar Amdam
Høgskulen i Volda – 2014
16:37

Oppgåve

Det engelske/amerikanske omgrepet empowerment blir ofte omsett til norsk med bemyndigelse, myndiggjering eller mektiggjering. Forståinga av empowerment på den måten, kan lett oppfattast som passiv. Som noko som ”blir gjort med deg”, utanfrå. Når ein i sjølvhjelpsarbeidet snakkar om empowerment, snakkar ein om den enkeltes eigenprosess, som er nødvendig for at ein skal kunne sette seg i stand til å bli ”myndiggjort”.

Innanfor helse blei omgrepet “empowerment” lansert i Ottawa-chartret i 1986, og blei der definert som ein prosess som gjer folk i stand til å auke sin kontroll over eigen helsetilstand og til å forbetre eiga helse. Det vil seie ein kombinasjon av aktørens eigenprosess og ei strukturell tilrettelegging.

1. Drøft dei ulike forståingane av empowerment og trekk fram korleis dei ulike forståingane kan prege korleis vi som produsentar av velferdstenester opptrer overfor mottakarane av tenestene.

2. Finn tak i korleis empowerment blir definert i ulike NOU-ar, stortingsmeldingar, rettleiarar m.m. og drøft dei i høve til Ottawa-chartret.

Variablar og verktøy i plan- og utviklingsarbeid

Professor Dr. Roar Amdam
Høgskulen i Volda – 2014
19:43

Oppgåve

Ta utgangspunkt i plan- og utviklingsprosjekt du kjenner til og forklar med styrken til variablane (legitimitet, mobilisering, organisering og gjennomførig) kvifor prosjekta blei vellykka eller mislykka?

Gjer greie for folkehelsearbeidets rettslege, normative, kognitive og pragmatiske legitimitet i din kommune.

Regional plansystem – del 1

Aksel Hagen og Ulla Higdem
Høgskolen i Lillehammer – 2014
26:22

Regional plansystem – del 2

Aksel Hagen og Ulla Higdem
Høgskolen i Lillehammer – 2014
28:47

Arealplanlegging og helse

Hilde Bye – Statens vegvesen
Høgskolen i Lillehammer – 2014
20:19