Læringsportal
for lokal og regional planlegging

Om portalen og overordnede perspektiver

Denne læringsportalen og tilhørende læringsressurser er spesielt utviklet for å styrke kommunenes planleggingskompetanse, og skal således være ressurssider for ansatte i kommuner, fylkeskommuner, helseforetak, fylkesmenn og andre med interesse for de fagområder som blir berørt.

Læringsressursene er utviklet av fagmiljøer innen planlegging og folkehelse ved:

  • Høgskolen i Buskerud og Vestfold
  • Høgskolen i Innlandet (tidligere Høgskolen i Lillehammer)
  • Høgskolen i Volda
  • Universitetet i Agder
  • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Helse og omsorg i Plan

Bakgrunnen for utvikling av læringsportalen var de ovennevte fagmiljøers samarbeid om utvikling og gjennomføring av opplæringsprogrammet «Helse og omsorg i Plan – delmasterstudium i kommune- og samfunnsplanlegging» på oppdrag fra Helsedirektoratet gjennom KS. Målgruppen for studiet har vært ansatte i kommuner, fylkeskommuner, helseforetak, fylkesmenn og andre med interesse for samfunnsplanlegging, i perioden 2013-2017.

Studiet ble utviklet med bakgrunn i implementering av Samhandlingsreformen, som har som formål å forebygge mer, behandle tidligere og samhandle bedre. Studiet formål var å bidra til at kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn og helseforetak utviklet kompetanse sin kompetanse på samfunnsplanlegging som virkemiddel for å skape gode samfunn som ivaretar befolkningens helse på like vilkår for alle, og styrke aktørene i samhandlingsreformen sin kompetanse til samhandling og langsiktig strategisk planlegging, sett i et folkehelse- og helse- og omsorgsperspektiv.

“Planlegging handler om langsiktig og kunnskapsbasert styring ut fra ei klargjering av kor ein vil, og kva ein vil oppnå.” – Professor Nils Aarsæther, UiT

Denne læringsportalen ble utviklet i 2014 av samarbeidspartnerne for å tilby studentene og målgruppen for øvrig læringsressurser, laget av fagpersoner med nasjonal spisskompetanse på fagfeltet. Finansiering av utvikling av læringsportalen og læringsressursene er støttet av Norgesuniversitetet (NUV) og Kommunesektorens organisasjon (KS).

Overordnede perspektiver

I denne delen vil viktige perspektiv innenfor temaet bli introdusert. Vi kommer også inn i sentrale begreper og verdigrunnlag for folkehelsearbeid og helse og omsorgstjenester.

Professor Nils Aarsæther foreleser om de såkalte «wikced problems», altså sammensatte, komplekse, uregjerlige problemer som gjør at ulike sektorer, forvatningsnivåer og offentlige og gjerne også private aktører må samarbeide for å få til løsninger. Aarsæther gir også en introduksjonsforelesning om planlegging. Førsteamanuensis Anne Grethe Sandaunet foreleser om viktige trekk ved samfunnsutviklingen og velferdsstaten og planleggingen som konsekvens av dette.

Wicked problems

Nils Aarsæther
Norges arktiske universitet – 2014
46:27

Samfunnsutviklingen

Anne Grete Sandaunet
Norges arktiske universitet – 2014
17:08