Læringsportal
for lokal og regional planlegging

Medvirkning

Deltakelse og medvirkning er et sentralt tema, både innenfor planlegging og innenfor helse- og omsorgsperspektivene hvor normen er å legge til rette for en likeverdig deltakelse i samfunnet. Innenfor plan- og bygningslovens ramme er medvirkning og deltakelse i hovedsak knyttet til innbyggerne i en kommune eller et fylke som borgere, med ulike typer interesser.

I helse- og omsorg er den tradisjonelle tilnærmingen for medvirkning i et brukerperpektiv, med de interesser en bruker av en tjeneste har. Høgskolelektor Eyvin Bjørnstad foreleser om deltakelse og medvirkning innenfor disse perspektivene.

Frivillig sektor og de frivillige organisasjonene kan ha en sentral rolle i planlegging og samfunnsutvikling. Dette er temaet for dosent Randi Bergem sin forelesning.

Empowerment kan forstås på flere måter og mennesker eller grupper som deltar i utviklingen av sitt eget lokalsamfunn gjennom planlegging eller utvikling av sin egen tjeneste må ha en stemme som kan høres for å gjøre det og må betraktes som en likeverdig med andre for å bli hørt.

Empowerment og samproduksjon

Ole Petter Askheim
Høgskolen i Lillehammer – 2015
22:27

Frivillig sektor sin rolle i planlegging og samfunnsutvikling

Randi Bergem
Høgskolen i Volda – 2014
19:29

Deltakelse og medvirkning – del 1

Eyvin Bjørnstad
Høgskolen i Buskerud og Vestfold – 2014
23:05

Deltakelse og medvirkning – del 2

Eyvin Bjørnstad
Høgskolen i Buskerud og Vestfold – 2014
19:17