Læringsportal
for lokal og regional planlegging

– Relevant litteratur

Bøker:

Aarsæther. N., Falleth, E., Nyseth, T. og Kristiansen, R. (red.) (2012). Utfordringer for norsk planlegging. Oslo: Cappelen-Damm

Amdam, R. (2010): Planning in health promotion work: an empowerment model, Routledge studies in public health.Routledge

Amdam, J. og Veggeland, N. (2011): Teorier om samfunnsstyring og planlegging. Oslo: Universitetsforlaget.

Blaxter, Mildred (2010): Health. Cambridge: Polity

Mæland, J.G., Elstad, J.I., Næss, Ø. og Westin, S. (red.). (2009). Sosial epidemiologi. Sosiale årsaker til sykdom og helsesvikt. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Røiseland, A. og Vabo, S. I. (2012): Styring og samstyring – governance på norsk. Bergen: Fagbokforlaget, Bergen.

Teigen, H. Ringholm, T. og Aarsæther, N. (red) (2013): Innovative kommuner, Oslo, Cappelen Damm Akademisk.

Artikler/bokkapitler:

Andreassen, T.A. (2011): Innovasjoner som kjempes fram: Fra politisk nytenking til institusjonell nyskaping. I Johnsen, H. C. G. og Pålshaugen, Ø. red. (2011): Hva er innovasjon? Perspektiver på innovasjonsforskning.Kristiansand, Høyskoleforlaget.

Askheim, O. P. (2012):Empowerment i Helse- og sosialfaglig arbeid, Floskel, styringsverktøy eller frigjøringsstrategi. Gyldendal Akademisk, Oslo.

Axelsson, R. & Axelsson, S. B. (red) (2007).Folkhälsa i samverkan mellan professioner, organisationer och samhällssektorer. Lund: Studentlitteratur.

Brandsen, T.; van de Donk, W. and Putters, K. (2005): Griffins or Chameleons? Hybridity as a Permanent and Inevitable Characteristic of the Third Sector. International Journal of Public Administration

Bukve, O (2012).Lokal og regional styring. Eit institusjonelt perspektiv. Det Norske Samlaget, Oslo. Kap 5 Kommunesektoren i det statlege styringsfeltet

Davies, J., (2007), ‘The limits for partnership: An exit-action strategy for local democratic inclusion’, Political Studies,Vol. 55, pp. Artikkel.http://wrap.warwick.ac.uk/31143/1/WRAP_Davies_limits_partnership_0770216-lb-150611-ssrn-id1810882.pdf

Delica, K. (2011): Social innovation og områdebaserede indsatser – mod en kritisk socialvidenskab om innovation, i Kristensen, C.J. og Voxted, S. (2011):Innovation og entreprenørskab. København, Hans Reitzels Forlag.

Fimreite, A. L. og Hagen, K. (2009): Partnerskapet mellom stat og kommune: Velferdspolitikkens territorielle dimensjon revisited? Tidsskrift for Velferdsforskning, Vol 12, No 3

Fosse, E. (2006):Sosial ulikhet i helse som tema i helsekonsekvensutredninger. Verktøy og erfaringer i noen europeiske land.Oslo, Helsedirektoratet. På nettet: https://www.helsedirektoratet.no/tema/sosial-ulikhet-i-helse/sosial-ulikhet-pavirker-helse-tiltak-og-rad/Sosial%20ulikhet%20i%20helse%20som%20tema%20i%20helsekonsekvensutredninger.pdf

Hartley, J., 2008: The Innovation landscape for Public Service Organizations. I :Hartley, J, Donaldsson, C, Skelcher C og Wallace, M: Managing to Improve Public Services. Cambridge: Cambridge University Press

Higdem, U. (2011) Medvirkning i regional planlegging: partnerskap versus deltakelse], i U. Higdem, J.H.Lesjø, T.H. Pedersen, T. Selstad, H.Teigen (Red), Plan, Region & Politikk

Hofmann, Bjørn m.fl (2010). Etiske utfordringer med velferdsteknologi. Folkehelseinstituttet, Notat 2010, https://www.fhi.no/publ/2010/etiske-utfordringer-med-velferdsteknologi/

Heløe, L.A. (2012).Fra paternalisme til pasientrettigheter. Tidsskrift for den norske legeforening, 132, nr. 4. http://tidsskriftet.no/article/2218496

Hudson, B. og Hardy, B. (2002): What is a ‘successful’ partnership and how can it be measures? I: I: Glendinning, Powell and Rummery (red.):Partnerships, new labour and the governance of welfare. Bristol: Policy Press

Jakobsen, D.I (2012): Hvorfor samarbeid er så vanskelig. I Repstad, Pål (red.):Dugnadsånd og forsvarsverker. Oslo: Universitetsforlaget. Kap 2

Kjønstad, A. og Syse, A. (red.) (2012).Velferdsrett II. Oslo: Gyldendal Akademisk (kommer i juli). Ohnstad, B.: “Rettslige virkemidler knyttet til samhandlingsreformen” og “Rettigheter og plikter som arbeidstakere, kommuneforvaltere og profesjonutøvere “

Kristiansen, JE (2007). Tall kan temmes! Om å bruke og formidle statistikk.

Krokstad Steinar (2009: Grunnleggende strategivalg i forebyggende helsearbeid. Utposten nr 4: https://www.utposten.no/asset/2009/2009-04-13-17.pdf

Lian, O. (2007):Når helse blir en vare(2. utgave). kap 6.

Lie, A (2011): Samordning mellom departement og direktorat: betydningen av strukturelle og kulturelle faktorer i vertikal samordning, Nordiske Organisasjonsstudier nr 3

Lowndes, V. and Sullivan, H., (2004), ‘Like a Horse and Carriage or a Fish on a Bicycle: How Well do Local Partnerships and Public Participation go Together?’, Local Government Studies, 30:1

Offerdal, A. (2005): Iverksettingsteori – resultatene blir sjelden som planlagt, og det kan være en fordel? I: Baldersheim, H. og Rose, L.E. (red.)Det kommunale laboratorium. Bergen: Fagbokforlaget.

Ohnstad, B (2012): Rettigheter og plikter som arbeidstakere, kommuneforvaltere og profesjonsutøvere. I Kjønstad, A. og Syse, A. (red.) (2012). Velferdsrett II. Oslo: Gyldendal Akademisk

Osborne, S.P., Chew, C., og McLaughlin, K. (2008): “The once and future pioneers? The innovative capacity if voluntary organisations and the provision of public services: a longitudinal approach” Public Management Review, 10

Rønning (m.f.) (2012).Innovasjon i velferden. Kommer til høsten. Kap 4: Kampen om innovasjon og kap 6- NPM – Innovasjonen som hindrer innovasjon?

Sivesind, K. H. And Selle, P., (2009), ‘Civil society and social capital in Scandinavia’ in Helmut K. Anheier, Stefan Toepler & Regina List (eds)International Encyclopedia of Civil Society, pp. 278-283 (Heidelberg: Springer).

Stang, I. (2003). Bemyndigelse : en innføring i begrepet og “empowermenttenkningens” relevans for ansatte i velferdsstaten. I: Hauge, H.A. og Mittelmark, M.B. (red).Helsefremmende arbeid i en brytningstid : fra monolog til dialog?Bergen, Fagbokforlaget

Syse, Å. (2012). Pasientrettigheter – jus og fag.Tidsskrift for den norske legeforening, 132, nr 4. http://tidsskriftet.no/article/2215354

Sørensen, E. and J. Torfing (2009), ‘Making governance networks effective and democratic Through metagovernance’ in Public Administration Vol. 87:2, pp. 234–258 (Oxford: Blackwell Publishing).

Vangen, S. og Huxham, C. (2009): En teoretisk forståelse av samarbeidets synergi. I: Willumsen, Elisabeth (red.):Tverrprofesjonelt samarbeid i praksis og utdanning. Universitetsforlaget, Oslo.

Veggeland, N. (2012): Paradokser i norsk helsevesen: ideologier og helseomsorg. I: Veggeland, N.: Styring og reguleringsparadokser. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.

Wollebæk, D. og Segaard, S.B. (2011): Sosial Kapital – hva er det og hvor kommer det fra? I: Wollebæk, D. og Segaard, S.B. (red.): Sosial kapital i Norge. Innledningskapitlet. Oslo: Cappelen Damm.

Offentlige dokumenter, veiledere og litteratur

Prop. 90 L (2010–2011) – regjeringen.no Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven).

Prop. 91 L (2010–2011) – regjeringen.no Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.

Plan- og bygningsloven http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/tema/Planlegging_Plan-_og_bygningsloven.html?id=1317

St.meld. nr. 20 (2006-2007) – regjeringen.no Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller. Tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet av 9. februar 2007, godkjent i statsråd samme dag.

St.meld. nr. 47 (2008-2009) – regjeringen.no Samhandlingsreformen Rett behandling – på rett sted – til rett tid. Tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet av 19. juni 2009, godkjent i statsråd samme dag.

Meld. St. 16 (2010–2011) – regjeringen.no Melding til Stortinget Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011–2015)

http://kommunetorget.no/Temaomrader/Folkehelse/ Her ligg det korter tekster som dekker mykje om folkehelse og planlegging og det er lenker til relevante sider

http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainArea_5661&MainArea_5661=5565:0:15,5326:1:0:0:::0:0 Her har Folkehelseinstituttets (FHI) kommunehelsa lagt inn en del rettleiingsstoff mellom anna om forståing og tolking av data.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/tema/planlegging_plan-_og_bygningsloven/planveiledere.html?id=534064 Her har Miljøverndepartementet lagt ut rettleiarar for planlegging m.m.

Forskrift om Konsekvensutredninger:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2006/forskrift-om-konsekvensutredninger–plan.html?id=88424

Endringer i Forskrift om konsekvensutredninger (2009): https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/md/vedlegg/veiledninger-og-brosjyrer/ku_forskriften_endringer_141009.pdf

Nasjonale forventinger til kommunal og regional planlegging T- 1497
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2011/nasjonale-forventninger.html?id=649923

Barn og Unge og planlegging etter Plan og-bygningsloven
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2012/barn-unge-planlegging.html?id=668545

Veileder Regional planstrategi T- 1495.
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2012/veileder-regional-planstrategi.html?id=652437

Veileder kommunal planstrategi T- 1494
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2011/kommunal-planstrategi.html?id=652436

Universell utforming:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2009/temaveileder-universell-utforming-og-pla.html?id=557913

Kommunal- og Regionaldepartementet:, Meld. St. 12 (2011 – 2012). https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-12-20112012/id671829/

Annen aktuell litteratur:

Amdam, R. (2011): Planlegging og prosessleiing. Korleis lykkast i utviklingsarbeid. Samlaget

Bente Lilljan Lind Kassah, Wivi-Ann Tingvoll, Alexander Kwesi Kassah, (red.) 2014: Samhandlingsreformen under lupen. Kvalitet, organisering og makt i helse- og omsorgstjenestene

Matland, R. E. (1995): Synthesizing the Implementation Literature: The Ambiguity-Conflict Model of Policy Implementation. Journal of Public Administration Research and Theory: J-PART. Vol. 5, No 2 (Apr 1995)

Selstad, Døvik, Hompland, Lesjø og Ringholm (2012), Scenarier for kommunesektoren, 2012 – 2037. ØF-rapport (for KS). 1/2012. https://www.ostforsk.no/wp-content/uploads/2017/09/012012.pdf

Aksel Tjora og Line Melby (red.) 2013: Samhandling for helse Kunnskap, kommunikasjon og teknologi i helsetjenesten. Gyldendal Akademisk, 2013