Læringsportal
for lokal og regional planlegging

Tema 5: Helse og omsorg

I denne forelesningsrekken ser vi nærmere på forståelser av begrepene helse og omsorg og forholdet til planlegging. En av de store utfordringene vi står overfor helse er ulikt fordelt i befolkningen, selv om vi generelt sett lever lengre og i snitt har bedre helse.

Høgskolelektor Eyvin Bjørnstad foreleser over temaet: Sosial ulikhet i helse.

Maren Sogstad ved Senter for Omsorgsforsking, fokuserer i sin forelesning på forståelser av omsorgsbegrepet og knytter dette til planlegging.

Helse og forholdet til livskvalitet er førsteamanuensis Tor Ivar Karlsen sitt tema.

Helsefremmende prosesser er forstått i vid forstand som en større, lokal arena for helse. Helsefremmende prosesser knyttes til likeverdige individer med positive ressurser, uavhengige av hva slags posisjon individene har. Helsefremmende prosesser kan skape ‘empowered communities’ hvor for eksempel nærmiljøet er arena for helsefremming. Dette samtaler instituttleder Anders Johan Andersen med professor i psykisk helsearbeid Kjell Kristoffersen om. Er det mulig å utarbeide en tilstrekkelig folkehelsestatistikk og faktisk prioritere folkehelseutfordringene samt knyttes til planlegging? Dette tar førsteamanuensis Tor-Ivar Karlsen opp i sin forelesning.

Sosial-ulikhet

Sosial-ulikhet2

Omsorgsbegrepet

Helseoglivskvalitet

Oppgave
Hva er helse?
Hva forstår vi med livskvalitet?

 

Helsefremmendeprosesser

Oppgave
Hva forstår vi med salutogenese?

 

Prioriteringerogfolkehelseutfordringer

Oppgave
Hvorfor bør prioriteringer gjøres av en bredt sammensatt gruppe?